-->

Iklan

Putar Kepala Anda

Rumput & Kerikil
Jumat, 09 Mei 2014, Mei 09, 2014 WIB Last Updated 2021-05-31T03:08:46Z
Putar Kepala Anda

Tulisan Goblok!


Tulisan ini hanya ditujukan bagi anda yang memiliki tubuh dengan posisi terbalik.
selamat membaca!


'ظɐɹ pɐɯɥɐ

 
  ˙ssǝuɥǝɔɐ uı sɐʍ uoıʇɐsɹǝʌuoɔ ןɐǝɹ*

˙˙ɐʎuıןɐʞ ɐnpǝʞ buɐןnɹǝʇ ʞɐʇ buɐʎ uɐɯɐןɐbuǝd ıɹɐp ʇɐdɐpıp ɐʎuɐɥ buɐʎ ɥɐɯʞıɥ ʇɐdɐpɹǝʇ nʇısıp nɹʇsnظ unɯɐu uɐɯɐʎu ʞɐʇ ʇɐɥıןɹǝʇ buɐʎ nʇɐnsǝs ɐpɐd ɐʇıʞ uɐʞɐʍɐqɯǝɯ ɹıpbɐʇ buɐpɐʞɹǝʇ 'ʞıun buɐɯǝɯ ıuı ıɹɐɥ ɐʍɥɐq ɹıʞıɟɹǝq nʞɐ'˙uɐuɐןɐظɹǝdıp
 ”˙ɐʇıʞ dɐɔuɐʇ''oɹq ǝʞo“
 ɯıɥɐɹqı ɐןǝs ”ɐʇıʞ ʇɐןǝʇ ɹıdɯɐɥ ɥɐpn''ʞɐʍ ʞnʎ“
˙ɥɐʞǝpǝs uɐʞʇɐıunʞ ɥɐpns buɐʎ buɐn snןd ʞǝuǝu ıs buɐn uɐʞıןɐqɯǝbuǝɯ uıbuı ɐʎuɐɥ nʞɐ 'ʞǝuǝu ıs ɥɐɯnɹ nظnuǝɯ uɐıɹɐןɹǝq nןɐן buɐuǝs nʇı ʞɐuɐ-ʞɐuɐ ɐʇɐʞ ”ǝɥǝɥǝɥ˙˙ɐʎ ɥısɐʞɐɯ˙˙ssoq ʞɐd dıs“
“ ¿¿¿ǝʞo ɥɐןןɐ ɐqɯɐɥ ıɹɐp ɥɐʞǝpǝs ɐظɐs buɐןıq 'ɐʎuɐʇ-ɐʎuɐʇ ɐıp oןɐʞ snɹʇ 'nʇı ʞǝuǝu ɐɯɐs ısɐʞ uɐıןɐʞ ʞǝpɐ-ʞǝpɐ ɐʎ ʇɐbuı“
 ( ¿¿¿buoʞbuoɥ ıɹɐp ssoq )”¡¡ǝɥǝɥǝɥ ssoq ʞɐd ǝʞo“
”nʇı bunظnıp ɐʎuɥɐɯnɹ buɐʎ ʞǝuǝu-ʞǝuǝu ǝʞ ısɐʞ uɐıןɐʞ ıuı buɐʎ uɐp 'ɐnpɹǝq uɐıןɐʞ ʞnʇun ıuı ɥɐu“
,-‾- ɐʎuqɐʍɐظuǝɯ ʇɐbuɐs ʞɐdɯǝɹǝs ”¿ɐuɐɯ ˙buɐq ɥɐן nɐɯ˙˙ǝɥǝɥǝɥ“
”¿¿ʞɐb buɐn nɐɯ uɐıןɐʞ 'ʞǝp˙˙ʎǝɥ“
 ˙uɐןɐظɹǝq buɐpǝs unɥɐʇ 21 uɐɹɐsıʞ ɐısnɹǝq ıʞɐן-ıʞɐן ʞɐuɐ buɐɹo ɐnp ʇɐɥıןǝɯ nʞɐ 'ɯıɥɐɹqı ɐpɐd nʞɐʇɐʞ ”nʇı ʞɐuɐ-ʞɐuɐ uɐdǝp ıp ɹɐʇuǝqǝs ıʇuǝɥɹǝq doʇs˙˙doʇs 'sʇıǝ˙˙ɐɥɐɥɐɥɐ“
˙snʇǝʞ ɯıɥɐɹqı qɐʍɐظ ”ısıןod ɹoʇuɐʞıp ɐʎuןıqɯɐ ıdɐʇ ¡ɐpɐ ɥoo ¿¿¿˙˙nɐʞ ʞnʇun“
 ”ǝɥǝɥǝɥ ¿uɐɯıɹıʞ ʞɐʇ ɐpɐ nʞʇɐnq 'ɐʎ ɐbnظ ɥɐɹnɯǝd nɯɥɐʎɐ ɥɐʍ˙˙ɯɯɥ“
”ɐʎuʞɐuɐ ıɹɐp uɐʞnq buɐn nʇı ɐʍɥɐq nɥɐʇ nʇı ʞǝuǝu ɐʞıظ ʞɐןouǝɯ ıʇsɐd nʇı ʞǝuǝu 'ʞɐʍ ɐʎuןɐos 'uɐpǝɯ ıp buɐʎ ɐʎuʞɐuɐ ıɹɐp ɐظɐs buɐןıq doןdɯɐ ɯɐןɐp ıp buɐʎ buɐn buɐʇuǝʇ nʇı ʞǝuǝu ɐʎuɐʇıp ɐʞıظ buɐןıq nʞʞɐdɐq 'nʞʞɐdɐq ıɹɐp nʇı˙˙ʞɐʍ uɐʞnq“
uɐɹɐsɐuǝd nʞɐʎuɐʇ ”¿¿uɐpǝɯ ıp buɐʎ ɐʎuʞɐuɐ ıɹɐp uɐɯıɹıʞ nʇı ɐʎuuɐʞnq ¿˙˙ɥɐן“
”doןdɯɐ ɯɐןɐp ıɹǝq nʞɐ ıpɐʇ ʇɐɥıן nɐʞ buɐʎ ıʇɹǝdǝs ɐʎ ''ıɹıpuǝs dnpıɥ ɐıp uɐɥısɐʞ ɐuǝɹɐʞ buɐn nʇı ʞǝuǝu ıɯıɹıbuǝɯ buıɹǝs ɐʎɐs ʞɐdɐq 'ɐʎɐs ʞɐdɐq uɐןɐuǝʞ nʇı˙˙ɥoo “ ˙ɹoʇoɯ ɐpǝdǝs ıɐɹɐpuǝbuǝɯ buɐpǝs buɐʎ ɯıɥɐɹqı nɥɐq ʞndǝuǝɯ ןıqɯɐs nʞɐʎuɐʇ ”¿ɐdɐıs ɐʎuɹɐuǝqǝs nʇı ʞǝuǝu˙˙ɯıɥ“ 'nʇı ɐnʇ uɐndɯǝɹǝd ʞosos buɐʇuǝʇ nʞuɐɯǝʇ ɐpɐd ɐʎuɐʇɹǝq ıɐןnɯ nʞɐ ʇnqǝsɹǝʇ ʞǝuǝu ɥɐɯnɹ ıɹɐp ɹǝʇǝɯ 001 ɹɐʇıʞǝs buɐןǝsɹǝq
˙ʇnqǝsɹǝʇ ʞǝuǝu uɐʞןɐbbuıuǝɯ undɯıɥɐɹqı uɐp nʞɐ uɐp ɯnʎuǝsɹǝʇ ʞǝuǝu ıs ”ɐʎ buɐןnd ıɯɐʞ 'ʞǝu ɥısɐʞɐɯ˙˙uıɯɐ“
 ”pɐɯɯɐɥnɯ ɐuıpıʎʎɐs ɐןɐ ɯıןןɐssɐʍ ıןןɐɥs 'ʇɐbuɐɯnǝs ǝnɹʞ˙˙ʇɐɹıɥʞɐ ɐıunp uɐuɐןɐظɹǝd ıp ʇɐɯɐןǝs ʞɐuɐ uɐɥɐpnɯ-ɥɐpnɯ 'ɐظuǝs ıbɐן ɹɐʇuǝqǝs ʞɐu ɥɐןbuɐןnd buɐɹɐʞǝs''ɥɐu“
˙ɐʎuuɐʞnןǝd uɐʞsɐdǝןǝɯ ןıqɯɐs ʞǝuǝu ɐʇɐʞ ”uɐʞɟɐɐɯ ʞǝuǝu ɥɐpns 'ʞɐu ɥɐןɐdɐ ʞɐʇ“
”ʞɐuǝ ʞɐpıʇ ɐsɐɹǝɯ ɐʎɐs˙˙ʞǝu ɟɐɐɯ“
( 3: ɹnظnظ buɐɹo ɐʎɐs buɐןıq buɐʎ ɐpɐ ɐbnظ ıuı ıןɐʞ nɹɐq 3: ) ”ɹnظnظ uɐbuǝp ɐʎuınʞɐbuǝɯ ıdɐʇ ʞǝuǝu ɐʇıɹǝɔ uɐbuǝp uɐsoq buɐʎ ɐpɐ ıuı ıןɐʞ nɹɐq“
˙uɐbuɐuıןɹǝq ɥnʇɐظ ɐʎuɐʇɐɯɹıɐ ıbɐן ıןɐqɯǝʞ 'nʞʞnןǝɯǝɯ uɐp nʞıbuɐʇɐpuǝɯ ɐı uɐʞuıɐןǝɯ ıbɐן ɐdɐ-ɐdɐ ɐʇɐʞɹǝq ʞɐpıʇ ʞǝuǝuıs nʞuɐnʞɐbuǝd ɹɐbuǝpuǝɯ
˙ɐʎuɐʇıɹǝɔ ıbɐן uıɐן uıʞbunɯ ɥɐןnʇuǝʇ ıuı ʞǝuǝu ɐpɐd ɹɐsǝq buɐʎ nʞıʇɐdɯıs uɐp ɐqı ɐsɐɹ uɐʞnq ɐʞıظ 'ıuı ıʇɹǝdǝs nʞɐbuǝɯ nɐɯ nʞɐ buɐɹɐظ-buɐɹɐظ 'ʞnpunʇɹǝʇ ɐןɐdǝʞ uɐbuǝp ınʞɐbuǝɯ nʞɐ ”ʞǝuǝu ɐʇıɹǝɔ uɐbuǝp uɐsoq ɐʎɐs ɐuǝɹɐʞ ɐʎuɹɐuǝqǝs'ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞǝʞ ɐɹnd-ɐɹnd ɐʎuɐɥ ɐʎɐs ıpɐʇ“
”¿ʞɐu ɐʎupnsʞɐɯ ɐdɐ ıbuoɥoq“ qɐʍɐظuǝɯ nʇı ʞǝuǝu'uɐɐʎuɐʇɹǝd ıɥnuǝdıp ɥɐظɐʍ uɐbuǝp
˙nʞıɹɐp ɐظɐs nʇıbǝq ɹɐʇuoןɹǝʇ nʇı ɐʇɐʞ-ɐʇɐʞ ɐdɐuǝʞ ɥɐʇuǝ ”ʞǝuǝu ıbuoɥoq ɐʎɐs ıpɐʇ 'ʞǝu ɐʎ ɟɐɐɯ uoɥoɯ ɐʎɐs˙˙ʞǝu“
˙˙¿¿¿¿˙˙ɐʇuǝɹ ɐnʇ uɐndɯǝɹǝd buɐɹoǝs ıɹɐp buɐn uɐıɹǝqɯǝd ɐɯıɹǝuǝɯ nʞɐ ıʇɹǝdǝs ʇɐɥǝs ɥısɐɯ buɐʎ ɐpnɯǝd ɐsıq ɐuɐɯıɐbɐq 'ɐʎunןɐɯ-nןɐɯǝs nןɐɯ ɹɐuǝq-ɹɐuǝq nʞɐ ˙ɐʇɐɯɹıɐ ɐʞǝʎuǝɯ ןıqɯɐs ʞǝuǝu ɐʇɐʞ ”ʞɐu ɐʎ ıbɐן ıuısǝʞ ɥɐןuıɐɯ-uıɐɯ ıןɐʞ uıɐן 'buɐʇɐp ɥɐpns uɐıןɐʞ ʞɐʎuɐq ɥısɐʞɐɯıɹǝʇ ɐbnظ ʞǝuǝu“
˙ɯnʎuǝsɹǝʇ ןıqɯɐs nʞdɐɔn ”ʞǝu ɐʎ ɥısɐʞɐɯıɹǝʇ 'ןıqɯɐ ɐʎɐs ısɐʞ ʞǝuǝu buɐn ıuı˙˙ʞǝu ɥɐןʞıɐq“
˙nʞɐpɐdǝʞ ɯıɥɐɹqı ıs ɐʇɐʞ ”nʇı buɐn ɐظɐs ןıqɯɐ nɐʞ˙˙ɯɐb ıɐɥ ɥɐןɐ“ ˙ɐʇuǝɹ uɐndɯǝɹǝd buɐɹoǝs uɐdɐpɐɥıp ɐʎɐpɹǝq ʞɐpıʇ ɐsɐɹǝɯ ɐuǝɹɐʞ ɯıɥɐɹqı uɐbuǝp dɐʇɐʇ buıןɐs nʞɐ ɐɹɐʇuǝɯǝs'ɐʇɐɯɹıɐ uɐbuɐuıןɹǝq ןıqɯɐs ɐʇɐʞɹǝq ɐıp ”ʞǝuǝu uɐıɹǝqɯǝd ʞɐןouǝɯ buɐʎ ɐpɐ ɐʞıظ ɐʞns ʞɐpıʇ ʞǝuǝu 'nɯɥɐdn nʇı ¡˙˙ʞɐu ɥɐןןıqɯɐ“
¡sıbuɐuǝɯ ʞǝuǝu ıs ɐظɐs ɐqıʇ-ɐqıʇ ˙uɐʞʇnظǝbuǝɯ buɐʎ ןɐɥ ıbɐן ıpɐظɹǝʇ ıuı ıןɐʞ ıdɐʇ ɹɐpuıɥbuǝɯ ɐɥɐsnɹǝq snɹǝʇ nʞɐ  ”¡ʞǝu ɹɐǝʍs 'ʞoʞ sɐןɥʞı ɐʎɐs˙'ɥɐsn ʞɐʇ˙˙ʞǝu uɐbuɐظ“
˙nʞbuoʇuɐʞ ǝʞ ɐʎuuɐıɹǝqɯǝd buɐn uɐʞdıןǝʎuǝɯ ıpɐظ ʞɐpıʇ ʞǝuǝu ıs ɹɐbɐ ɹɐpuıɥbuǝɯ bunsbuɐן nʞɐ ˙ıɐʞɐd ɐʎɐs buɐʎ ɐظǝɯǝʞ nظɐq buoʇuɐʞ ıp ʇnqǝsɹǝʇ buɐn uɐʞdıןǝʎuǝɯ ʞɐpuǝɥ ɐʎɐɹǝs ʞǝuǝu ıs ɐʇɐʞ ”¡˙˙ɥɐןןıqɯɐ“
˙ʞɐuǝ ʞɐpıʇ sɐıןɐ nןɐɯ ʇɐbuɐs ɹɐuǝq-ɹɐuǝq ɐsɐɹǝɯ nʞɐ nʇı ıןɐʞǝs nɹɐq ”ɥǝɥǝɥ ɐdɐןǝʞ uoɥod ʇɐظuɐɯ ʞoʞ buɐuǝs ɐʎɐs 'ɥɐןɥɐsn ʞɐʇ 'ʞǝu uɐbuɐظ ¡¿¡¡˙˙ɥɐʍ“
”ıpɐʇ ɐdɐןǝʞ uoɥod ʇɐظuɐɯǝɯ nɯɥɐdn ıuı˙˙ɥɐןןıqɯɐ ıuı“
˙nʞɐpɐdǝʞ buɐn uɐʞıɹǝqɯǝɯ ɥɐןɐɯ ʞǝuǝu ıs uɐıʞıɯǝp dɐɔnɹǝq ןıqɯɐs ”uɐpǝɯıp buɐʎ ʞǝuǝu ʞɐuɐ ıɹɐp ıuı ıɹɐɥ uɐɯıɹıʞ ʇɐdɐp ɥɐpns ʞǝuǝu ¡ɥɐsn ʞɐpıʇ˙'ʞɐu uɐbuɐظ“
˙ıɹǝqnʞ buɐʎ buɐn ɥɐʇuǝɯ-ɥɐʇuǝɯ ʞɐןouǝɯ ʇnqǝsɹǝʇ ʞǝuǝu 'uɐʞdɐɹɐɥnʞ buɐʎ ıʇɹǝdǝs ʞɐpıʇ uodsǝɹ ʇɐdɐpuǝɯ nʞɐ ɐʞbuɐsıp ʞɐʇ unɯɐu ˙ɐʎuuɐbuɐʇǝʞ bunsbuɐן ıpɐʇ uɐʞɐıpǝsnʞ buɐʎ buɐn uɐʞdıןǝsnʞ uɐp ʞǝuǝuıs uɐbuɐʇ ıɯɐןɐʎuǝɯ ıɹɐqɯǝs nʞɐʇɐʞ ”buɐןnd nɐɯ nןnp ısıɯɹǝd ɐʎɐs˙˙ʞǝu“
˙ɐʎuɥɐɯnɹ nʇuıd uɐdǝpıp ıɹıpɹǝq ʇɐdǝʇ buɐʎ ʞǝuǝu ıs ıbuɐʇɐpuǝɯ uɐıpnɯǝʞ nʞʞnpnp ıɹɐp unbuɐq ɐɹǝbǝs nʞɐ ˙d: buɐdǝظ ɐznʞɐʎ ɐןɐ dɐʞɐʞ sɐןǝʞ ɐıɟɐɯ ɥɐןo-ɥɐןoǝs uɐbuǝʇuǝʇǝd buɐʎ ɐʎusɐɥʞ ɐʎɐb uɐbuǝp ɯıɥɐɹqı ןıbbuɐd  ”¡¡buɐןnd ɐʇıʞ ʞnʎ˙˙snɹǝʇ unɯɐןǝɯ˙˙ıoʍ“ ˙ɐʎuʞɐuɐ-ʞɐuɐ uɐp ɐbɹɐnןǝʞ uɐʞɐ uɐnpuıɹǝʞ bunpunɹıp ɐɹɐsbuǝs ɐʎuןıɔǝʞ ıʇɐɥ uıʞbunɯ nɐןɐʍ unɥɐʇ-unɥɐʇɹǝq ɐɯɐןǝs uɐıɹıpuǝsǝʞ ɯɐןɐp ןɐbbuıʇ dnbbuɐs 'ɥnbbuɐʇ buɐʎ ıpɐqıɹd ɥɐןɐpɐ ıuı ʞǝuǝu ɐʍɥɐq ınʞɐnʞ ˙”ıuı ɐnʇ ʞǝuǝu ʇɐʍɐɹǝɯ uɐp ןɐbbuıʇ ʞnʇun ıןɐqɯǝʞ buɐʎ ɐpɐ ɐʎuʞɐuɐ-ʞɐuɐ uɐɥɐpnɯ-ɥɐpnɯ 'ʞǝuǝuıs uɐɥısɐʞ˙˙ ɥɐ“ ˙ɐqıʇ ɥɐןǝʇ ɯɐןɐɯ ɐʞıظ ıbɐן uouoʞ ɐbɹɐnןǝʞ ɐʍɐʇ ɐpuɐɔ ɐduɐʇ ıuı ɥɐɯnɹ ɐʎuıdǝs ɐdɐʇǝq ɐʎuɐsɐɹ uɐʞbuɐʎɐqnʞ ɐsıq uɐp 'ıuı ʞǝuǝu ʞıןıɯ ʞndɐן ʞɐdɯɐʇ ıɐןnɯ buɐʎ ןıɔǝʞ ʇoǝɹ ɥɐɯnɹ ıʇɐɯɐbuǝɯ nʞɐ ɐpɐ buɐʎ nʇʞɐʍ ɐsıs-ɐsıs ıp˙'buɐןnd ɐɹǝbǝs ʞnʇun dɐıs-dɐısɹǝq ɥɐpns ɯıɥɐɹqı ɐuǝɹɐʞ ʞǝuǝuıs ʇɐnq ɥɐʞǝpǝs uɐʞʇɐıunʞ buɐʎ buɐn ɹɐqɯǝן ɐnp uɐʞdıןǝʎuǝɯ nʞɐ 'ǝɹos ʞɐظuɐɹǝq ıɐןnɯ ıɹɐɥ ɹɐɥsɐ sɐdǝןǝs ɐظɐs ɐʇıɹǝɔ ʇɐʞbuıs
˙ıpɐʇ uɐʞɐıpǝsnʞ ɥɐpns buɐʎ ɐdɐןǝʞ ɹıɐ ısıqɐɥbuǝɯ ɐɯɐs-ɐɯɐsɹǝq ıɯɐʞ uɐıpnɯǝʞ ɐɯɐן ʞɐʇ sɐʇuɐן ”ʞnʎ ɐʇıʞ ɐdɐןǝʞ ɹıɐ ɯnuıɯ˙˙ɥǝɥǝɥǝɥ oɹq ɐظɐ ıɐʇuɐʎu“
˙ıbɐן uɐʞɐʎuɐʇnʞ nןɹǝd ɐduɐʇ ɯıɥɐɹqı ıs sɐןǝظ ”ʞɐʍ sndɯɐɯ ʞǝdɐɔ'˙uɐdǝp ɹɐsɐd ǝʞ ɐbbuıɥ buoɹopnʞ ɐsʞɐdɹǝʇ ɐʎ 'uɐq ןɐqɯɐʇ buɐʞnʇ ɐpɐ ʞɐʇ ıuı bundɯɐʞıp ɐuɐɯ˙˙uɐq ɹoɔoq ɐqıʇ-ɐqıʇ ıdɐʇ ɹɐʇuǝqǝs nʞuɐɯɐd ʇɐdɯǝʇ ǝʞ nʞɐ ıpɐʇ 'ɐɯɐן uınbbunu ɥɐpn ɟɐɐɯ˙˙ʞɐʍ ıɹos“
˙˙˙uɐıpnɯǝʞ ɐɯɐן ʞɐʇ˙ʞǝuǝu buɐs ɐpɐdǝʞ doןdɯɐ ɥɐnqǝs uɐʞɥɐɹǝʎuǝɯ ɯıɥɐɹqı ʇɐɥıןǝɯ nʞɐ ıʇsɐd buɐʎ ıdɐʇ uɐʞɐɹɐɔıq ɐʞǝɹǝɯ buɐʎ ɐdɐ ɥɐʇuǝ ˙ɐdɐןǝʞ ɥɐnq uɐʞןndɯnbuǝɯ buɐʎ ʞǝuǝu ıs ɥɐןǝqǝs ıp ɐʎuɹoʇoɯ ɐpǝdǝs uɐʞıʇuǝɥbuǝɯ unɯɐu nʞınɯǝuǝɯ bunsbuɐן ʞɐʇ ɐıp unɯɐu˙'ıɯɐʞ ɥɐɹɐ ǝʞ nظnuǝɯ ɐʎuɹoʇoɯ ɐpǝdǝs ıɐɹɐpuǝbuǝɯ buɐpǝs ɯıɥɐɹqı ʇɐɥıןnʞ uɐɥnɐظǝʞıp 'sıuɐɯ ʇɐbuɐs buɐɯǝɯ ɐʎuɐsɐɹ buɐʎ ɐpnɯ ɐdɐןǝʞ ɹıɐ ɯnuıɯnʞ  ɐʞıʇǝʞ ɹɐbǝs nʇıbǝq ɐʎuɐsɐɹ˙˙ɥɥɐɐɐɐ ˙uɐsnɹɐq ʞıʇǝdnʞ buɐʎ ɐdɐןǝʞ ıdıʇnbuǝɯ buɐpǝs ʞǝuǝu ıs ɐɹɐʇuǝɯǝs ɐbɐɥɐp uɐʞbuɐןıɥbuǝɯ ʞnʇun ɐpnɯ ɐdɐןǝʞ ɐbıʇǝʞ ɥɐןobuǝɯ ɐɹǝbǝs nʞɐ ɥɐןǝן uɐɐpɐǝʞ ɯɐןɐp undnɐןɐʍ ıbɐן ısɐq-ɐsɐq ɐduɐʇ uɐp ɥnןǝd ıɥnuǝdıp snbıןɐʞǝs ןɐʇɐb-ןɐʇɐb ɐsɐɹǝʇ nʞuɐpɐq ˙nʞuɐɯǝʇ ɯıɥɐɹqı ıs uɐp nʞɐ'ʞǝuǝu ıs ʞnʇun ɐpnɯ ɐdɐןǝʞ ɥɐnq ɐbıʇ snןd ʞǝuǝuıs ɥɐɯnɹ uɐbuɐɹɐʞǝdıp ɐdɐןǝʞ uoɥod uɐןıqɯǝs ıɹɐp ɐnʇ ɐdɐןǝʞ ɥɐnq ɐnɯǝs ʞıʇǝɯǝɯ ɥɐןǝʇ nʞɐ ɐʎuɹıɥʞɐ ıɹıp uɐʞɐsʞɐɯǝɯ uɐbuǝp ɐʇıɹǝɔ ʇɐʞbuıs
˙,-‾- uɐʞɥɐןǝןǝɯ ɐظɐs dɐʇǝʇ ıdɐʇ ıbbuıʇ nʇıbǝq ʞɐʇ ıuısıp ɐdɐןǝʞ uoɥod-uoɥod undnɐןɐʍ'ʞıʇǝdıp ʞnʇun ıʇuɐuǝɯ ɐʎuɥɐnq buɐʎ ıbɐן ɐdɐןǝʞ uoɥod uɐdɐןǝp ɐpɐ ɥısɐɯ uɐp ɐɯɐʇɹǝd uoɥod ıuı ןɐɥɐpɐd ˙ɐظɐs ɐsɐıq ʞɐʇ ɐuǝɹɐʞ uıʞbunɯ 'uɐsobu-sobu ıɐןnɯ nʞsɐɟɐu ɐdɐןǝʞ uoɥod ʞɐɔundıp ɐʎuɐqıʇǝs˙ɐdɐןǝʞ uoɥod ʞɐɔund nظnuǝɯ ıɐןnɯ nʞɐ ʇıʞıpǝs ıɯǝp ʇıʞıpǝs ˙buɐbbuıdıp uɐʞdıןǝsnʞ buɐɹɐd ɥɐןıqǝs ɐɹɐʇuǝɯǝs 'ɐʎuʇɐbuɐɯǝs uɐbuǝp ɐdɐןǝʞ uoɥod ʇɐظuɐɯǝɯ ıɐןnɯ uɐp nظɐq uɐbuǝן uɐʞbuısbuıʎuǝɯ ıɐןnɯ nʞɐ
˙ɐظɐs nʇı ɐɯnɔ ˙buɐuǝs ɐʎuʇɐnqɯǝɯ ʞnʇun nʞbuoɹopuǝɯ ıuı ʞǝuǝu dɐpɐɥɹǝʇ nʞıʇɐdɯıs ɐsɐɹ ˙ɐdɐןǝʞ uoɥod ʇɐظuɐɯǝɯ ɐsɐıq ʞɐʇ ʇɐbuɐs nʞɐ ןɐɥɐpɐd buoɥoqɹǝq nʞɐ ıןɐqɯǝʞ ”ɐsɐıq ɥɐpns ɐʎɐs˙˙ʞǝu ɥɐןɐdɐ ʞɐʇ“
”ɥnʇɐظ ɐsıq nɯɐʞ ıʇuɐu ʞɐu uɐbuɐظ“
”ʞǝu ɐʎuʇɐظuɐɯǝɯ buɐʎ ɐظɐ ɐʎɐs ɥɐpns ɐʎ“
˙ɯnʎuǝsɹǝʇ ןıqɯɐs ʞǝuǝuıs ɹɐظn ”ɹɐsɐdǝʞ ןɐnظıp ɐʎuןısɐɥ uɐıpnɯǝʞ ɐʎuɥɐnq ʞıʇǝɯǝɯ ʞnʇun ɐdɐןǝʞ uoɥod ıʇɐظuɐɯǝɯ buıɹǝs buɐʎ ɐıp ıuısıp ɐʎɐs nɔnɔ ɐpɐ ɥısɐɯ ɐsɐɯǝs nןnp 'ʞıʇǝdıp ɐʎuɥɐnq ʞnʇun ɐʎuʇɐظuɐɯǝɯ buɐʎ ɐpɐ ʞɐʇ uɐɥɐpıp ıɹıpuǝs ɐnʇ-ɐnʇ ıɐdɯɐs ʞobuǝʇ ɥnʇ˙˙ʞɐu ɐʎı “
ɹɐʇuoןɹǝʇ nʞ ısɐq-ɐsɐq uɐɐʎuɐʇɹǝd ”¿ɐʎ ʞǝu ıuısıp ɐdɐןǝʞ ɥɐnq ɐbnظ ʞɐʎuɐq ɥɐʍ“
 ˙ɐʎudıʇnbuǝɯ ʞnʇun ɹɐnןǝʞ ɐɹǝbǝs ʞǝuǝuıs
˙ɐʎuuɐɥɐp ıɹɐp ɥnʇɐظ ɐnʇ ɐdɐןǝʞ ɥɐnqǝs ”¡¡¡˙˙˙ʞʞʞnq“
˙ɐısn ʇnظuɐן buɐʎ ɐʇıuɐʍ buɐɹoǝs ɹıqıq ıɹɐp ıʇɐɥ ɥnʇuǝʎuǝɯ buɐʎ uɐsɐןǝظuǝd ɥɐnqǝs'˙uıʇnɹ ɥɐןʞɐpıʇ ıdɐʇǝʇ buɐn uɐʞɯıɹıbuǝɯ ʇɐdɯǝs ɐʎuʞɐuɐ-ʞɐuɐ buɐpɐʞ-buɐpɐʞ ˙ıuı bundɯɐʞ ıp ʞnpnpuǝd ɐdɐɹǝqǝq ʞıןıɯ unqǝʞ-unqǝʞ ıp ʇndɯnɹ ɥısɹǝqɯǝd ıɐbɐqǝs ɐظɹǝʞǝq ɐıp ɐʍɥɐq buɐןıq ʞǝuǝu ıs nʞuɐɹıʞıɟ ɐɔɐqɯǝɯ ıʇɹǝdǝs
¿¿¿ɐʎuɐpɐd buɐn ɯıɹıbuǝɯ ɐʎuʞɐuɐ-ʞɐuɐ nɐʇɐ ɐظɹǝʞǝq ɐıp ɐdɐ ¿¿bunbbuɐuǝɯ buɐʎ ɐdɐıs ɐʎuuɐʞɐɯ ıuı ʞǝuǝu nʇıbǝq ɐʞıظ ɹıʞıɟɹǝq ıɐןnɯ nʞɐ
˙ıuı ʞǝuǝu dɐpɐɥɹǝʇ ıʇɐdɯıs ɐsɐɹǝɯ ıɐןnɯ nʞɐ''ɥɐqnɹǝq ıpɐظuǝɯ ɐuɐsɐns
˙-‾- bundɯɐʞıp ıɹıpuǝs nʞʞǝuǝu uɐbuǝp nʞɐ uɐʞʇɐbuıbuǝɯ ıuı ʞǝuǝu ˙ıuı bundɯɐʞ ıp buısɐɹǝʇ ʞɐbɐ ɐʎuɥɐɯnɹ ıbɐן ɥıqǝןɹǝʇ 'ıbunظunbuǝɯ buɐʎ ɐpɐ ʞɐpıʇ ɐıp ɐɯɐן nʇıbǝq ɥɐpns ɐuǝɹɐʞ uıʞbunɯ buɐıs ıpɐʇ nʞuɐbuɐʇɐpǝʞ ʞɐظǝs snɹǝʇ ɐʇıɹǝɔɹǝq ɐıp ɥɐןɹɐظɐʍ 'ıʇɹǝbuǝɯ nʞɐ buɐɹɐʞǝs ˙ıuı ʞǝuǝu dɐpɐɥɹǝʇ uɐɥısɐʞ uɐp ɐqı ɐsɐɹǝɯ nʞɐ ɐqıʇ-ɐqıʇ 'ɥnʎuǝɹǝʇ nʞıʇɐɥ ʇɐnqɯǝɯ ʇnqǝsɹǝʇ ʞǝuǝu uɐqɐʍɐظ ɥnbbuns
”nןɐן buɐʎ unɥɐʇ ɐɯıן ןɐbbuıuǝɯ ʞǝuǝu ıɯɐns ʞɐظǝs ıɹıpuǝs ıuısıp ʞǝuǝu“
”¿ɐdɐıs ɐɯɐs ןɐbbuıʇ ıuısıp ʞǝuǝu ıpɐظ“
˙uɐןǝd nʇı ʞǝuǝu ɐʇɐʞ ”ɹɐqɐʞ ɐpɐ ʞɐʇ unɥɐʇ-unɥɐʇɹǝq ɥɐpns ɐısʎɐןɐɯ ǝʞ ıbɹǝd buɐʎ ɐpɐ uɐpǝɯ ıp buɐʎ ɐpɐ'ɐpuɐq ɐʇoʞ ǝʞ ɥɐpns buɐʎ ɐpɐ 'ɐbɹɐnןǝʞɹǝq ɥɐpn ɐnɯǝs ɐʞǝɹǝɯ˙˙ɥoo“
˙nʞɐʎuɐʇ ”¿uɐʇɐɥıןǝʞ ʞɐʇ ıpɐʇ ıɹɐp ʞoʞ ¿ɐuɐɯıp ɐʞǝɹǝɯ buɐɹɐʞǝs nʇı ʞǝuǝu ʞɐuɐ-ʞɐuɐ oʇoɟ buɐʎ nʇı''ʞǝu“
˙ǝɥǝɥǝɥ ıuı buısɐ buɐʎ bundɯɐʞ uɐp uɐʇnɥ ıdǝʇ ıp ɥɐɯnɹıp ıbɐן ɥıqǝןɹǝʇ buıuǝɥ ɐsɐɹǝʇ ʞɐpıʇ ɐuɐsɐns ɹɐbɐ ɹɐpǝʞǝs ʞǝuǝu ıs ɐpɐd ɐʎuɐʇ-ɐʎuɐʇɹǝq ıɐןnɯǝɯ nʞɐ sɐʇuɐן ˙nʇı ʇɐɐs nʞɹıʞıɟ 'ɐʇıɹǝɔɹǝq ɥɐןǝן ɥɐpns ɐıp uıʞbunɯ ɯɯɥ˙˙ɯɐıpɹǝʇ ʞǝuǝu ıs ɐظɐs ɐqıʇ-ɐqıʇ ˙ıɐpɐɯǝɯ ʞɐʇ buɐʎ uɐɹɐʎɐq ıɯǝp oɯǝpɹǝq buıɹǝs unɯɐu ɥɐɹɐظǝs ןɐnʇʞǝןǝʇuı nʞɐbuǝɯ buɐʎ buɐɹo-buɐɹo ɥǝןo ıɐsɐnʞıp nʇuǝʇ ɯnןǝq ıuı ןɐɥ uɐp ɐʎuɥɐɹɐظǝs uɐnɥɐʇǝbuǝd ןıʇǝpuǝɯ ʇɐbuɐs ıuı ʞǝuǝu ıs ɐʇɐʎuɹǝʇ 'ʞıɹɐuǝɯ uɐp nɹǝs uıʞɐɯǝs uɐɐɹɐɔıqɯǝd ˙pɐqɐ nʇɐs ɐısnɹǝq ɹıdɯɐɥ ıuıʞ buɐʎ ɐʎudnpıɥ uɐuɐןɐظɹǝd ɯɐןɐp ɐʎuɯɐɹɐb ɯɐsɐ uɐp uɐɯɐןɐbuǝd ısɹǝʌ ɐʎuɐʇıɹǝɔ uɐʞsnɹnןǝɯ ɐɥɐsnɹǝq und ʞǝuǝuıs uɐp ʞǝuǝuıs ɐʇıɹǝɔ ıɹɐʇuǝɯobuǝɯ ıɐןnɯ nʞɐ uɐıpnɯǝʞ ˙ɐʎuuɐʇɐbuı ɐbnظ ʇɐnʞ ıuı ʞǝuǝu ıs ɹıʞıɟɹǝq ʇɐdɯǝs nʞɐ 'ɐpuɐןǝq ɐıpuıɥ ǝsosɹɐɯ snsɹǝʌ ɥǝɔɐ uıpıɥɐظnɯ ɹɐʞʎsɐ ɐɹɐʇuɐ nןnp odɯǝʇ ʞısɐןʞ uɐbuɐɹǝdǝd ɥɐɹɐظǝs buɐʇuǝʇ ɐʇıɹǝɔɹǝq ʞǝuǝuıs ɐuǝɹɐʞ uɐbuıpuǝɯ uɐp bunqɯɐʎu ʞɐbɐ ıɐןnɯ ɥɐpn ʞǝuǝu ıs uɐɥǝɔo ıuıʞ ıdɐʇ ɐʎ ˙ʇɐuǝd ɐsɐɹǝɯ nʞɐ uıɐן ısısıp ıdɐʇ bunbbuısɹǝʇ ɐʎuʇɐnqɯǝɯ ɹıʇɐʍɐɥʞ nʞɐ ɐظɐs nʇıbǝq nʇı ʞǝuǝu uɐʞןɐbbuıuǝɯ nʞɐ ɐʞıظ ˙nʇı ʇɐɐs uıɐן uɐɥıןıd ɐpɐ ʞɐʇ ɐuǝɹɐʞ ıpɐظ ɐsıq 'ʞǝuǝu ıs uɐɥǝɔo ıʇɐɯʞıuǝɯ ıɐןnɯ nʞɐ uɐɥɐן-uɐɥɐןɹǝd unɯɐu nʇı ıuı ɥǝɔobuǝɯ ɥısɐɯ ʞǝuǝu ıs uıɐן ısıs ıp 'ıbɐן ʞıןɐq ɯnןǝq unduɐɯǝʇ ɐɹɐʇuǝɯǝs ɥɐpns nןɐןɹǝq ɯɐظ ɐnp
),: uɐʞʇıʞɐʎuǝɯ snןd ןɐqǝs uıq ʞıuɐd sɐıןɐ ɐʎuɐɯɐu ɥɐןɐdɐ nɐʇɐ sıboןoʞısd uɐbuɐdɯıʇǝʞ ıʞıןıɯǝɯ buɐʎ ɐɔɐqɯǝd ɐɹɐd ıbɐq uɐıʇɐɯǝʞ uɐʞqɐqǝʎuǝɯ ɐsıq ıuı uɐp ıʇuǝɥɹǝq uɐʞɐ ʞɐpıʇ ɐʎuıʇsɐd ʞıʇıʇ nɐʇɐ ɐɯoʞ ɐpuɐʇ ɐʎund ʞɐʇ buɐʎ ןɐqǝʇ nʞnq ɐpɐ ɐʞıظ ıɹıpuǝs ɐظɐ uıbuɐʎɐq ɥɐu ˙ʞıʇıʇ ɐpuɐʇ nɐʇɐ ɐɯoʞ ɐpuɐʇ ɐduɐʇ uıʞbunɯ nɐʇɐ ɐpǝظ ɐduɐʇ nʇı ɐʇıɹǝɔ ɐnɯǝs ɐʎuıʇsɐd uɐp nʇı ɐʇıɹǝɔ ɐnɯǝs uɐʞıɐsǝןǝʎuǝɯ ʞnʇun ısɐɹǝuǝb ʇɐıɹnz ɐdɐɹǝqǝq uɐʞɥnʇnqɯǝɯ ɐʎuıʇɹǝdǝs uɐbuɐʇ uɐsıןnʇ uɐbuǝp sıןnʇıp ıʇsǝɯ nʇı ɐʇıɹǝɔ ɐʞıظ ıpɐظ ɐsıq uɐp ɐıunpıp buɐظuɐdɹǝʇ ɥɐsıʞ uɐp ןɐqǝʇɹǝʇ nʞnq ɹoʞǝɹ uɐʞɥɐɔǝɯǝɯ uɐʞɐ ɐʎuıʇɹǝdǝs sɐʇɹǝʞ sɐʇɐıp sıןnʇıp ʞǝuǝuıs ɐʇıɹǝɔ ɐʞıظ ɹıʞıɟ-ɹıʞıɟ ıp nɐןɐʞ uɐp 'ʞǝuǝu ıs uɐןǝɯo ɹnןɐ ɐظɐs ıʇnʞı nʞɐ ɥɐpns ɐʎ ɐʎuʇnظuɐןǝs
˙,-‾- ɐظɐs ɥɐɹǝʎuǝɯ nʞɐ ʞǝu ɥɐןǝʞo 'ʞǝuǝu-ʞǝuǝu buɐɹoǝs uɐdɐpɐɥıp ʞıʇnʞɹǝq ʞɐʇ nʞɐ ıbɐן-ıbɐן'˙ɐʎuuɐʇnqɯɐɹ ɥɐnq ıɹnɔuǝɯ buıɹǝs buɐʎ ɹɐıן ʇǝʎuoɯ-ʇǝʎuoɯ uɐuɐʍɐʞǝs buɐʇuǝʇ ɐʇıɹǝɔɹǝq ɐıp ıuı ıןɐʞ 'ןǝɯobu ɥɐןɐʞ ʞɐʇ und ʞǝuǝu ıs ɐɹɐʇuǝɯǝs˙˙ıʇɐɥ ɯɐןɐp snɹǝʇ ןǝɯobu nʞɐ ”''ıbɐן ɐıp ɐʍɐqıp ɹoʇoɯ ɐpǝdǝs ɐuɐɯ 'ɐbnظ ʞıןɐq ɯnןǝq ɯɐظ nʇɐs ɹıdɯɐɥ ɥɐpn ıuı ɥɐן uɐbuıןıb ıdoʞ ןıqɯɐ ʇɐnq ɹɐʇuǝqǝs ɐʎuɐʇɐʞ 'und ʞıןɐq-ʞıɐq ɯnןǝq ıbɹǝd ıpɐʇ ıɹɐp ɯıɥɐɹqı ıs˙˙ɥnǝq“ ˙ʞɐʍɐıq buıbɐp uɐʞɐɯǝɯ buɐʎ ɐʍɐظ nɐןnd ıɹɐp buɐʇɐpuǝd ɥɐsıʞ ɐbbuıɥ ɐʎuqıɐb soʇıɯ ʞıɐq ʞɐʍɐıq ɥɐsıʞ-ɥɐsıʞ buɐʇuǝʇ ɹɐbuǝpuǝɯ ıbɐן ɐsʞɐdɹǝʇ nʞɐ ɐʎuɹıɥʞɐ uɐp ʞɐʍɐıq ɹɐظǝʞıp ɐʎuɯɐʎɐ-ɯɐʎɐ uɐsnɹɐq buɐןıq ʞǝuǝu ıs nq ıq ɐq ɐduɐʇ
˙,-‾- uɐɐɹɐɔıqɯǝd buoʇoɯǝɯ bunsbuɐן ʞǝuǝu ıs ıdɐʇ ʇıɯɐd uızı ɐʇuıɯ ʇɐnq ɐʇɐʞ-ɐʇɐʞ uɐʞıɐsǝןǝsnʞ ʇɐdɯǝs ɯnןǝq ”˙˙˙˙˙˙˙˙˙nɐɯ ɐʎɐs ʞǝu˙˙˙ɐɐɐɐ“
 ¡ʇɐdǝʇ buɐʎ ʇɐɐs ıuı ɥɐu˙˙ɥıɹıs unɐp ɥɐʎunbuǝɯ buɐpǝs ʞɐdɯɐʇ ʞǝuǝu ıs ɥıɥɥıɥ˙˙uɐʇıɯɐd ʇɐnq ʇnqǝsɹǝʇ ʞǝuǝu ɐpɐd uɐʞɐʇɐbuǝɯ ɐɹǝbǝs ɐuɐɔuǝɹǝq uɐp ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞ ıɹɐp ɹɐnןǝʞ nʞɐ uɐıpnɯǝʞ ʇıuǝɯ ɐnp ɹɐʇıʞǝs buɐןǝs ”˙˙ıu ɹɐuǝq nɐɔɐʞ 'nɐɔɐʞ ɥnǝq˙˙ıuı ʇɐdɯǝʇ ıɹɐp ɹɐnןǝʞ uɐsɐןɐ ʇɐdɐp ɹɐıq ɐɯnɔ nʇı ʞǝuǝu ıbuoɥoq ɐsʞɐdɹǝʇ nʞɐ ıbɐן ɯnןǝq''ıu sɐןǝظ ʞɐʇ uɐɹıʞıɟ ıɹɐp ɹɐnןǝʞ ɐdɐ-ɐdɐ ɥɐʇuǝ uɐp uɐsoq ıpɐظ nʞɐ ɐʎuןısɐɥןɐ ıuısıp ıɹıpuǝs nʞɐ uıןɐbbuıʇıp uɐʍɐʞ ɐɹɐb-ɐɹɐb ıu ʞɔʞɔʞɔ ¿ʞǝuǝu-ʞǝuǝu uıdıʇuıbu nɐɯ buɐʎ ıbɐן ɐdɐıs ɐןndıbɐן ɥnǝpɐɥ ”¿˙˙ıu ɥɐן ɐdɐ uıɹıʞıɯ nʞɐ ɥɐıظ˙˙¡ɥɐp dıʇuıbu snɹʇ ɐdɐןǝʞ uoɥod ʞıɐu ןɐbbuıʇ ¡dıʇuıbu ʇɐnq sǝɹǝbu ɐpnɯǝd-ɐpnɯǝd nɔıɯǝɯ ɐsıq ıuı 'dɐʇɐɹǝq ʞɐpıʇ ıuı bundɯɐʞıp ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞ ɐbnظ ɐʎɐɥɐq ¡¡˙˙ɥɐʍ ”˙˙dɐʇɐɹǝq ʞɐpıʇ uɐʞɐʎuɐqǝʞ ıuı bundɯɐʞıp ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞ ɯɯɥ 'ɐظɐs uɐsɐןɐ ıɹɐɔuǝɯ ɐɯnɔ ɥɐןɯnןʞɐɯ ɐʎ 'ʇǝןǝqǝʞ ʞɐpıʇ buɐpǝs buɐɯǝɯ nʞɐ ɐʎuɹɐuǝqǝs ɐuǝɹɐʞ ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞ ɹɐʇıʞǝsıp ıɐqɯɐן-ıɐqɯɐןǝɯ buɐʎ ɐdɐןǝʞ uɐuoɥodǝd ʞobuǝuǝɯ ıɹıp-ıɹıpɹǝq ɐɯnɔ nʞɐ ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞıp ɐʎuıɐdɯɐsǝs
˙ʞǝuǝu ıs ɐʇɐʞ ”ʞɐu ɐdɐ ʞɐʇ ɐʎı ɥo“
˙ʇǝɹdɯɐʞ nןɐɯ-nןɐɯ ɐʎɐbɹǝq ןıqɯɐs nʞdɐɔn ”ʇɐɐsǝs ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞ ǝʞ nɐɯ ɐʎɐs 'ɹɐʇuǝqǝs buoʇod ɐʎɐs ɐʎ ɟɐɐɯ˙˙ʞǝu“

˙nʞɹıʞıɟ ˙ɥɐןɐdɐ nɐʇɐ ɐןnb uɐsıqɐɥǝʞ uıʞbunɯ 'ɹɐuǝq ʇıɥɐd ɐʎuɐsɐɹ buɐʎ ɥǝʇ ɹıʞbuɐɔǝs uɐʞdɐıʎuǝɯ ɥɐpns ʞǝuǝuıs nɐןɐʍ sıuɐɯ ıdoʞ sɐןǝbǝs ıʇɐɯʞıuǝɯ ʞnʇun doʞɹɐʍ ɥɐnqǝs ǝʞ ɐuɐnq buɐןbuɐןǝɯ ɥɐpns nʞuɐɹıʞıɟ ןɐɥɐpɐd ɯnʎuǝsɹǝʇ ıןɐʞǝsǝs ןıqɯɐs ʞnbbuɐ-ʞnbbuɐbuǝɯ ɐɯnɔ nʞɐ uɐp ɥǝɔobuǝɯ snɹǝʇ ʞǝuǝu ıs ɐɹɐʇuǝɯǝs' ıuıs ıɹɐp ɐʎuʇɐdǝɔǝs ıbɹǝd ɐɹɐɔ uɐʞnɯǝuǝɯ ʇɐnq ıʇɐɥ ɯɐןɐp ɐʇɐʞɹǝq nʞɐ ıbɐן-ıbɐן ”ıu dɐʇuɐɯ buɐʎ ǝpı ɥɐp dıs˙˙uɐʇıɯɐd buɐןıq nʞɐ bunsbuɐן ɐʞɐɯ ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞ ıɹɐp ɹɐnןǝʞ nʇıbǝq snɹʇ ʇǝןǝqǝʞ uɐsɐןɐ uɐbuǝp ıpuɐɯ ɹɐɯɐʞ ǝʞ uızı ɐʇuıɯ ʇɐnq ʇɐɐsǝs ɐןǝʎuǝɯ ɐɹnd-ɐɹnd uɐʞɐ nʞɐ ˙p: ''ןɐʞɐ ɐʎund nʞɐ ɐɐɥɐ ıɥıɥıɥıɥ“ ˙ɐʎuɥɐsıʞ ɐןɐbǝs uɐbuǝp ɯɐsnʞ ʞɐdɯɐʇ ıɐןnɯ ɥɐpns buɐʎ ɐɯɐן oʇoɟ-oʇoɟ uɐʞʞnظunuǝɯ ɐɹɐɔɐ ıɐʞɐd ıɐdɯɐs ɐʇıɹǝɔɹǝq ʇɐbuɐɯǝsɹǝq uıʞɐɯ ɥɐןɐɯ ʞǝuǝuıs ɥɐן  ¿¿ɐʎ ıןɐʞ ןɐɯɹouqɐ nɐʇɐ ןɐɯɹouɐɹɐd ɐʎuʞɐʎɐן ɥıqǝן uɐndɯɐɯǝʞ ıʞıןıɯǝɯ ɐsɐɹǝɯ uɐʞos-ʞos buɐʎ ɐظɐs nʞɐ buɐɯǝɯ nɐʇɐ ɐظɹǝʞǝq ɐsıq ʞɐpıʇ ɥɐpns buɐʎ ʞǝuǝu ıs ıʇɐdǝןǝʇ ɹǝʌıǝɔǝɹ ɐuuǝʇuɐ ɥɐʇuǝ˙'ɥndɯɐ ʞɐpıʇ ɹɐuǝq-ɹɐuǝq ʞǝuǝuıs uɐɹıʞıɟ ǝʞ uɐʞɯıɹıʞnʞ buɐʎ ıʇɐdǝןǝʇ unɯɐu
˙ɐsǝp uɐןɐظ bunظn ıp ıdoʞ bunɹɐʍ ɥɐnqǝs uɐʞbuɐʎɐqɯǝɯ ıɹɐqɯǝs ıʇɐɥ ɯɐןɐp nʞɐʇɐʞ ”'˙˙ʇıɯɐd ɐʇuıɯ nʞɐ ʇɐnq ʞıʇǝp ɐnp ɐpǝظ ısɐʞ ǝsɐǝןd ʞǝu ıɐɥɐןɐ“
˙ɐʎuɹɐbuǝpuǝɯ snɹǝʇ nʞɐ ɥɐןɐsʞɐdɹǝʇ ɐʎ sıʇǝ ʞɐpıʇ ʇɐbuɐs ɐʎuɐsɐɹ ɐظɐs nʇıbǝq ıbɹǝd uɐp ıɥɐpnʎuǝɯ bunsbuɐן nʞɐ oןɐʞ 'ɐʎubuǝɹobbuǝɯ ɐɹɐɔ uɐp ıظıqɹǝq buɐʎ buɐsıd ɥɐnq ɐbbuıɥ ıɹɐן uıʍɐʞ buɐʎ ɐʎunɔnɔ ɥɐsıʞ ıɹɐp ıɐןnɯ nʇıbǝq ıuıbǝq ɐʇıɹǝɔɹǝq snɹǝʇ nʇı ןɐuǝʞnʞ nɹɐq buɐʎ ʞǝuǝu ɐʎɐp ɐdɐ ıdɐʇ ˙nʇı ʇɐdɯǝʇ ıɹɐp ʞɐظuɐɹǝq ɐɹǝbǝs ʞnʇun uɐɥɐʇ ʞɐʇ ɥɐpns ıʇɐɥ ɯɐןɐp ןɐɥɐpɐd uɐsoq ʇɐɥıןɹǝʇ ʞɐpıʇ ɹɐbɐ ɹɐpǝʞǝs ɐɯnɔ 'ןɐʇɐb ʞɐpıʇ ɐsɐɹǝs buɐʎ ɐןɐdǝʞ ʞnɹɐb-ʞnɹɐbuǝɯ ןıqɯɐs uɐsǝbuǝbuǝɔ ɥɐظɐʍ uɐʞןıdɯɐuǝɯ uɐp ɐظɐs uɐʞɐʎıbuǝɯ nʞɐ

ǝsıɹdɹǝʇuǝ uɐɯoʍ pןo
Komentar

Tampilkan

Terkini